داده رایانش ابری پردیس

سرویس های قابل ارائه روی پایگاه داده Oracle

اطلاعات همه سازمانها که ممکن است از طریق نرم افزارها و ابزارهای مختلف ایجاد و ذخیره سازی شوند در پایگاه های اطلاعاتی ذخیره شده و یکی از مهمترین اقدامات لازم، نگهداری موثر و مبتنی بر دانش پایگاه داده های موجود در سازمان می باشد.

سرویس های قابل ارائه روی پایگاه داده Oracle
امروزه نرم افزارهای پایگاه داده راه حل های متنوعی را جهت نگهداری امن اطلاعات ارائه کرده اند که بهره برداری از آنها نیازمند دانش کامل نسبت به اصول پایگاه داده ها می باشد.
در ادامه به تشریح سرویس های قابل ارائه بر روی پایگاه داده اوراکل و چگونگی ایجاد High Availability بر روی آن خواهیم پرداخت.

سرویس های قابل ارائه بر روی ORACLE:

  • RMAN

  • Partitioning

  • Oracle Active Data Guard

  • Real Application Cluster (RAC)

  • Automatic Storage Management (ASM)