• دانلود ابزارهای شناسایی و پاک سازی باج افزارها

    باج افزار (Ransomware) چیست؟
    در واقع، باج افزارها (Ransomware) نوعی بدافزار (Malware) هستند؛ که اسناد دیجیتال را تخریب و آنها را غیر قابل استفاده می کنند درحالیکه کامپیوتر کاربر همچنان در دسترس و قابل استفاده خواهد بود.